#ÄLÄMAHDUMUOTTIIN ry SÄÄNNÖT

1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on #älämahdumuottiin ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Ruotsiksi käytetään nimeä #vågavägranormen rf ja englanniksi #breakthemold assoc.

2. Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on

 • Kyseenalaistaa, ravistella & rikkoa yhteiskunnan & yksilön sisäisiä & ulkoisia muotteja.
 • lisätä empatiaa, suvaitsevaisuutta, erilaisuuden ymmärtämistä, tasa-arvoa, itsetuntemusta ja itsemyötätuntoa
 • tuoda ihmiset näkyväksi moninaisina, ihmeellisinä & arvokkaina – yksin ja yhdessä
 • olla rohkea suunnannäyttäjä
 • taistella kiusaamista vastaan
 • kannustaa ihmisiä löytämään rohkeutensa, näyttämällä yhteys itseensä sekä muihin ihmisiin erilaisuudesta huolimatta.
 • kannustaa ihmisiä astumaan haavoittuvuuksiensa kanssa näkyväksi
 • kannustaa ihmisiä kertomaan oma tarinansa
 • kannustaa sietämään häpeää rakentavasti
  näyttää, että jokainen on arvokas & ihana juuri sellaisena kuin on
 • nostattaa tunteita
  käsitellä vaikeitakin aiheita
 • toimia kaikenlaista kiusaamista vastaan
 • haastaa yksilökeskeisyyttä & kannustaa yhteisöllisyyteen ja yhteistyöhön
 • tarjota monipuolisempaa kuvamateriaalia lehtien ja sosiaalisen median epärealististen kiiltokuvien rinnalle
 • luoda merkityksellisyyttä
  ylläpitää toivoa paremmasta maailmasta

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

 • Rohkeus
 • Innostaminen
 • Yhteisöllisuus
 • Empaattisuus
 • Avoimuus
 • Suvaitsevaisuus
 • Kehittäminen

  3. Toimintamuodot
  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • järjestää #älämahdumuottiin-kuvauksia & näyttelyitä sekä kerää, kirjoittaa, tallentaa ja julkaisee kuvauksiin liittyviä tarinoita
  • järjestää kulttuuri & taidetapahtumia
  • järjestää koulutus- ja kurssitoimintaa

  toimii sekä kansallisesti että kansainvälisesti

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

  • harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa
  • perustaa rahastoja, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
  • järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä & arpajaisia
  • omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita
  • Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

  4. Jäsenet
  Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

  Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

  Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

  Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

  Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

  Hallitus voi erottaa jäsenen, joka:
  1) on laiminlyönyt jäsenmaksun tai muulla tavoin jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
  2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
  3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

  Jos erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsen voi vedota hallituksen tekemästä erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukseen kolmenkymmenen päivän kuluessa saatuaan tiedon päätöksestä. Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai yhdistyksen kokouksen vahvistettua päätöksen.
  Hallitus voi katsoa ilman erillistä ilmoitusta eronneeksi jäsenen, joka ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksua vuoden loppuun mennessä.

  Eronnut tai erotettu jäsen on velvoitettu suorittamaan jäsenmaksuaan myös eroamis- tai erottamisvuodelta.

  5. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

  Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

  Jäsenellä, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen edelliseltä kalenterivuodelta ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa ennen kuin jäsenmaksu on maksettu.

   6. Hallitus
   Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

   Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

   Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

   Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

   Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

    7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
    Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja sekä hallituksen tähän tehtävään määräämät luottamus- ja toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä.

    8. Tilikausi
    Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

    9. Yhdistyksen kokoukset
    Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

    Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

    Jäsentä saa valtakirjalla edustaa kokouksessa toinen äänivaltainen jäsen, sama henkilö voi kuitenkin äänestää vain yhdellä valtakirjalla.

    Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

    10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
    Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille kirjallisesti